Bezoekersreglement

 1. 1 definities

  In dit bezoekersreglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

  1. Hermitage Amsterdam: het geheel (gebouwen, terrein en rechtspersonen) dat valt onder het beheer van de Stichting Hermitage aan de Amstel. Wordt hierna afgekort tot HA. Gebruikte stichtingnamen zijn: Stichting Producties Hermitage Amsterdam (Hermitage Amsterdam), Stichting Instandhouding Amstelhof-Neerlandia c.a, Stichting Publieksfaciliteiten Hermitage Amsterdam, Stichting Programma Hermitage Amsterdam.
  2. Tentoonstelling: de ruimte waar de kunstwerken tentoongesteld worden; de betaalde ruimte ná de toegangscontrole.
  3. Bezoekers: de aanwezige personen in de HA tijdens openingstijden van de tentoonstelling of tijdens ontvangsten/evenementen buiten tentoonstellingstijden.
  4. Gasten: zij die op afspraak voor een medewerker van de HA komen in de kantoren en/of vergaderruimten van de HA. Wanneer gasten zich bevinden in de tentoonstellingsruimte (binnen en buiten openingstijden) is voor hen ook het bezoekersreglement van toepassing.
  5. Personeel: personeel van de HA. Kan zich d.m.v. een bedrijfsbadge legitimeren.
  6. Beveiliging: de dienstdoende beambten van een particulier beveiligingsbedrijf ingehuurd door de HA of personeel in eigen bedrijfskleding, herkenbaar aan een V-embleem.
  7. Toegangsbewijs: een kaart die toegang geeft tot een tentoonstelling van de HA, gekocht/ontvangen bij de kassa (of andere verkooppunten, zoals de website) van de HA of kaarten en passen uitgegeven door de HA. De geldigheid van een toegangsbewijs wordt beoordeeld door het personeel.
  8. Winkel: het gebied van de museumwinkels; wordt afgebakend door de glazen deuren/c.q. winkelentree ter hoogte van de tentoonstellingstrap in de beide vleugels van het gebouw.
 2. 2 toepassing reglement

  Iedereen die zich binnen de gebouwen - en op het terrein van de HA (inclusief de Hermitage voor Kinderen) begeeft, aanvaardt de toepassing van het bezoekersreglement. Men dient zich aan het bezoekersreglement te houden in de gebieden met én zonder betaalde toegang binnen de HA. Het reglement is tevens van toepassing in Café-restaurant Neva, de winkels, de binnentuin, de terrastuinen, omlopen, vergaderzalen, facilitaire ruimten zoals toiletten en hallen en de kantoren.

 3. 3 handhaving en toezicht

  De HA is bij overtreding of gegronde vrees voor overtreding door een bezoeker van dit reglement gerechtigd de betreffende bezoeker uit de HA te verwijderen dan wel hem/haar de toegang tot de Hermitage Amsterdam te ontzeggen. De HA kan ter zake al datgene doen wat de HA nodig en/of wenselijk acht, waaronder aangifte bij de politie. De beveiliging is door de HA gemachtigd om te handelen volgens dit reglement. De HA maakt gebruik van camerabeveiliging en slaat alle beelden voor een bepaalde periode op. De beelden worden mogelijk gebruikt om als bewijs te dienen bij overtreding van dit reglement en als bewijslast bij (justitiële) vervolging. De HA maakt gebruik van zichtbare en niet zichtbare camera’s.

 4. 4 verbodsbepalingen

  Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van de HA verboden:

  1. Zich in de HA te bevinden zonder geldig toegangs- en/of legitimatiebewijs, of zonder voorafgaande toestemming van de HA.
  2. Buiten de afgebakende gedeelten van de tentoonstelling te verblijven.
  3. Zich te verstoppen, te verschuilen of anderszins te bevinden in kasten, loze ruimten tussen tentoonstellingspanelen, opslagen, kantoren en overige ruimten welke op redelijke wijze aangeduid kunnen worden als niet (normaal) publiekstoegankelijk.
  4. Aan de HA toebehorende, uitgeleende of anderszins binnen de HA aanwezige zaken toe te eigenen, te vernielen of te beschadigen alsmede uit de HA te verwijderen.
  5. Kunst/bruiklenen/het tentoongestelde aan te raken.
  6. Kunst/bruiklenen/het tentoongestelde te dicht of onvoorzichtig te benaderen.
  7. Kunst/bruiklenen/het tentoongestelde met pennen of andere voorwerpen te benaderen, ook niet om als aanwijsstok te dienen.
  8. Dieren in de HA mee te nemen. Uitgezonderd blindengeleidehonden en zgn. ‘hulpverleningsdieren’.
  9. Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden, lawaai te veroorzaken, overlast te bezorgen of anderszins de orde binnen de HA te verstoren, naar oordeel van het personeel.
  10. Personeel, vrijwilligers, rondleiders in woord en/of daad te hinderen bij de uitvoering van hun taken en activiteiten. Naar oordeel van het personeel.
  11. Rommel te maken en afval buiten de daarvoor bestemde vuilnisbakken te deponeren.
  12. Goederen te koop aan te bieden.
  13. Ballen, ballonnen, verdovende middelen, drank, etenswaar, gevaarlijke of hinderlijke stoffen, objecten, producten of wapens de HA binnen te brengen.
  14. Gebruik te maken van foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur.
  15. Vuur te maken en te roken.
  16. Tassen groter dan A4-formaat, rugzakken en paraplu’s mee te nemen in de tentoonstelling. Het gebruik van de garderobe voor verplicht af te geven objecten is kosteloos.
  17. De veiligheid van bezoekers en personeel in gevaar te brengen, direct of indirect. Naar oordeel van het personeel.
  18. Strafbare feiten te plegen, te willen plegen of anderszins maatschappelijk onbetamelijk gedrag te vertonen. Naar oordeel van het personeel.
  19. Goederen en/of materialen achter te laten.
  20. Iets tegen het meubilair en/of wanden te plaatsen.
  21. Te boren, nieten, plakken, schroeven of spijkeren in meubilair of muren.
  22. Detectoren van het alarm of camera’s af te schermen, te verplaatsen, aan te raken of te beschadigen.
  23. Artikelen uit de winkel mee te nemen zonder die eerst af te rekenen.
  24. Audiotours mee naar buiten te nemen.
  25. Eigen meegebrachte consumpties in de daarvoor bestemde horecaruimtes te nuttigen.
  26. Te eten of drinken buiten de daarvoor bestemde horecagelegenheden.
  27. Gebruik te maken van een gsm in de tentoonstellingszalen.
  28. Scherpe voorwerpen naar binnen te brengen.
  29. Met pennen, stiften, potloden e.d. aanwijzingen te geven in de buurt van schilderijen en/of andere bruiklenen.
 5. 5 gebodsbepalingen

  1. Iedere bezoeker dient op eerste aanvraag van het personeel een geldig toegangsbewijs te tonen.
  2. Iedere bezoeker dient op eerste aanvraag van het personeel een geldig legitimatiebewijs te tonen.
  3. Iedere bezoeker kan in het kader van de algemene en specifieke veiligheid door het personeel worden verzocht mee te werken aan een visitatie van de door de bezoeker meegevoerde/meegebrachte (hand)bagage.
  4. Alle gebods- en verbodsborden in de HA dienen strikt en terstond in acht genomen te worden.
  5. Groepen scholieren en jongeren dienen te allen tijde begeleid te worden door volwassen begeleiders van de eigen groep of ingehuurd personeel van de HA. Het aantal begeleiders is afhankelijk van het aantal scholieren/jongeren (uitgangspunt 10 bezoekers : 1 begeleider).
  6. In de HA mag alleen op rustige en zachte toon worden gesproken en rustig gelopen (niet rennen).
  7. Iedere bezoeker dient de HA toe te staan binnen de HA beeld- en/of geluidsopnames te (doen) maken. De bezoekers zullen geen bezwaar maken tegen gebruik en/of openbaarmaking van zijn/haar portret/gelijkenis, noch daar enige financiële vergoeding voor vragen.
  8. (Brom)fietsen, scooters e.d. van bezoekers dienen in de daarvoor bestemde rekken in de openbare ruimte geplaatst te worden. (Brom)fietsen, scooters e.d. geplaatst bij nooduitgangen en/of aan hekken van de HA, of op andere plaatsen die daar niet voor bestemd zijn, worden door de HA verwijderd. Sloten worden niet vergoed. Auto’s dienen op de daartoe aangewezen plaatsen geparkeerd te worden.
  9. Gemotoriseerd vervoer mag op het terrein van de Hermitage Amsterdam uitsluitend stapvoets rijden.
  10. Instructies van het personeel dienen terstond te worden opgevolgd.
  11. Iedere bezoeker dient kennis te hebben van de aan de bezoeker kenbaar gemaakte calamiteiteninstructies. Tijdens calamiteiten dient iedere bezoeker de HA op aanwijzingen van het personeel (ook via meldingen van de automatische ontruimingsinstallatie) terstond te verlaten. Indien de situatie daarom vraagt zonder medebrengen van in de garderobe achtergelaten kleding/andere goederen.
 6. 6 aansprakelijkheid

  Het verblijf van iedere bezoeker in de HA, alsmede het gebruik van de faciliteiten van de HA (rolstoel, kinderwagen, kleedtafel e.d.) is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

  1. De HA is niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van personeel gedurende de uitvoering van zijn geldende taken/werkzaamheden.
  2. De HA is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van de bezoeker achtergelaten bij de garderobe.
  3. Aansprakelijkheid voor andere schade dan die aan stoffelijke zaken toebehorend aan de bezoeker en lichamelijk letsel is uitgesloten, waaronder ook iedere vorm van gevolgschade.
  4. Iedere aansprakelijkheid van de HA is per schadetoebrengende gebeurtenis beperkt tot de hoogte van het bedrag van het toegangsbewijs dat voor de bezoeker op dat moment geldt. Indien en wanneer de HA voor het betreffende verzekerd is, blijft de aansprakelijkheid beperkt tot dat bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheidsverzekering. Een en ander volgens de voorwaarden van de verzekeringspolis.
 7. 7 slotbepaling

  Op dit reglement en alle daarop gebaseerde geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Stichting Hermitage aan de Amstel
Hermitage Amsterdam

Postbus 11675
1001 GR Amsterdam
www.hermitage.nl
mail@hermitage.nl
020-530 87 55

Vastgesteld te Amsterdam, juni 2009.

Bedankt

De Hermitage Amsterdam bedankt

Founder
Hoofdsponsors
Sponsor
Tentoonstellingssponsor
Fondsen

K.F. Hein Fonds

Mediapartner
Internetpartner
Strategiepartner
Security partner

Onze regenten, partners en fondsen.

Openingstijden

Dagelijks 10–17 uur
Gesloten 27 april (Koningsdag)
Open op 25 december en 1 januari 11-17 uur

De Hermitage Amsterdam is gevestigd op de Amstel 51.

Foto Jelle Epskamp Photography

Heerlijk terras in de binnentuin

Geopend bij mooi weer

ANBI

De Hermitage Amsterdam is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij hoeven geen belasting te betalen over giften. Uw bedrag staat dus volledig tot onze beschikking. En giften aan een ANBI zijn vaak aftrekbaar voor de schenker.

Contact

Voor alle vragen en voor het kantoor: +31 (0)20 530 87 55
(tijdens kantoortijden)

Dus ook voor informatie over de tentoonstellingen, de programmering, de online ticketshop, het gebouw, reserveringen van rondleidingen en zalen en reserveringen van rolstoelen, groepsbezoeken en CKV-programma’s.

Voor het reserveren van audiotours (mogelijk vanaf 15 audiotours) kunt u een bericht sturen naar info@hermitage.nl

Catalogus

Bij de tentoonstelling 1917. Romanovs & Revolutie is een prachtige full colour catalogus verschenen. Deze is in zowel het Nederlands als in het Engels te verkrijgen.
Meer

Sitemap

x

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en wij zullen u op de hoogte blijven houden. Niet alleen van de tentoonstellingen, maar van alle andere activiteiten in de Hermitage Amsterdam. Waaronder de culturele avonden op woensdag, zaterdagmiddag lezingen in het auditorium en de zondagochtend concerten.